Centrum

Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości (CIPEiTWC) stanowi jednostkę naukowo-badawczą Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie funkcjonującą w strukturze Wydziału Elektrycznego. 

Do głównych zadań Centrum należy prowadzenie badań podstawowych i aplikacyjnych w zakresie fal elektromagnetycznych wysokich częstotliwości (pasmo radiowe, mikrofalowe, terahercowe i podczerwień) oraz w szeroko pojętej tematyce inżynierii pól elektromagnetycznych, w tym magnetyzmu, oddziaływania silnych pól i dynamiki magnesowania oraz towarzyszących im zjawisk termicznych.

Jeden z kluczowych obszarów działalności Centrum będzie skoncentrowany wokół nowopowstającej pracowni kompatybilności elektromagnetycznej. Zadaniem pracowni będzie prowadzenie zarówno działań na rzecz podmiotów przemysłowych (badania certyfikacyjne EMC i ekspercka ocena wzajemnego wpływu badanego obiektu i środowiska), jak i włączenie się w nurt prac badawczych i rozwojowych w zakresie skutecznego zarządzania emisją elektromagnetyczną. Ponadto, ważnym elementem działalności Centrum będą prace poświęcone badaniom materiałów specjalnych, o projektowanych właściwościach elektromagnetycznych, czy złożonych i wielowarstwowych strukturach.

Zadaniem Centrum jest ukierunkowanie i koordynacja badań dotyczących powyższej tematyki, co umożliwi zwiększenie potencjału naukowego Centrum, oraz ułatwi pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na badania i rozwój. Obszar działalności Centrum obejmować będzie również współpracę z partnerami przemysłowymi w ramach badań inżynieryjnych i eksperckich. W konsekwencji planowane jest dołączenie Centrum do ogólnopolskich lub międzynarodowych sieci laboratoriów badawczych, a w dalszej perspektywie dołączenie do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Laboratoria

  • Laboratorium Aktywnej Termografii Podczerwonej
  • Laboratorium Anten i Technik Wysokich Częstotliwości
  • Laboratorium Pomiarów Magnetycznych
  • Laboratorium Techniki Mikrofalowej
  • Pracownia Badań i Certyfikacji EMC
  • Pracownia Prototypowania, Obróbki i Inspekcji Wizualnej